Tulla Roman Catholic Church, Co. Kilkenny

Tulla Roman Catholic Church, Kilkenny, Ireland.

Tulla Roman Catholic Church, Kilkenny, Ireland.


St. Nicholas Roman Catholic Church,
Tulla,
Co. Kilkenny,
Ireland.

This photo was taken Aug 2008.